R 30 000 000 Bond Calculator | Farm for sale in Jacobsdal Rural

Jacobsdal, Jacobsdal Rural

0

Multiple farms from riet river via canal and river itself

Lot 1:
Extent: ± 1 027 ha - ± 917 ha natural grazing & 109 ha irrigation lands
Improvements:
- Dwelling, workers dwelling and outbuilding
- open shed, garage, Lean to and cool room
- Game proofed fences with 5 camps and Eskom electricity
Water:
- Water supply from Riet River via canal and from river itself
- Water rights 12.90 ha (141 900 m³ per annum) from canal and 19,00 ha (209 000 m³ per annum) from
the Riet River, 20 ha irrigation from borehole, thus 52 ha irrigation in total
- Irrigation from centre pivots
- Crops under irrigation are soya beans & wheat ± 109 ha irrigable land
Pivots: 5 x complete centre pivots
Lot 2:
Extent: ± 542 ha - ± 232 ha natural grazing & 310 ha irrigation lands
Improvements:
- Dwelling, workers dwelling, flat and office
- pump house
- 3 x sheds, workshop with shed and stables for ewes
Water: (Farm has river front of Riet River)
- Water supply from Riet River via canal & Kalkfontein dam water scheme
- Water rights 199,60 (2 195 600 m³) 11 000/ha
- Irrigation from centre pivots
- Crops under irrigation area soya beans & wheat ± 310 ha irrigable land
Pivots: 9 x complete centre pivots
Lot 3:
Extent: ± 2 172 ha & 14 ha - ± 1 980 ha natural grazing & 193 ha irrigation
Improvements:De Kiel Oost;
- 2 x dwellings, flat, workers dwelling
- Shed, 3 x URS, carport and garage and store rooms
- Eskom electricity, cattle proofed fences, 10 camps
- 33 ha Pecan nut trees (3 years old) with drip irrigation
Water:
- Water rights from Riet River 42,90 ha (471 900 m³per annum) and from Kalkfontein 8,60 (94 600 m³
per annum) and 20 ha from borehole, thus 71,5 ha irrigation in total
- Buffer dam
- Crops under irrigation are soya beans & wheat 2) ±193 ha irrigable land
Pivots: 7 x complete centre pivots
Implements: Contact us for complete list

Grootte: ± 1 027 ha - ± 917 ha natuurlike weiding en 109 ha besproeiingslande
verbeterings:
- Woonhuis, werkershuis en buitegebou
- oop skuur, garage, koel kamer
- Wildwerende heinings met 5 kampe en Eskom elektrisiteit
water:
- Watervoorsiening vanaf die Rietrivier via kanaal en uit die rivier self
- Waterregte 12.90 ha (141 900 m³ per jaar) uit kanaal en 19,00 ha (209 000 m³ per jaar) vanaf
die Rietrivier, 20 ha besproeiing uit boorgat, dus 52 ha besproeiing in totaal
- Besproeiing vanaf spilpunte
- Gewasse onder besproeiing is sojabone en koring ± 109 ha besproeibare grond
Spilpunte: 5 x volledige sentrale spilpunte
Lot 2:
Grootte: ± 542 ha - ± 232 ha natuurlike weiding en 310 ha besproeiingslande
verbeterings:
- Woonhuis, werkershuis, woonstel en kantoor
- pomphuis
- 3 x skuur, werkswinkel met skuur en stalle vir ooie
Water: (Plaas het rivierkant teen die Rietrivier)
- Watervoorsiening vanaf die Rietrivier via kanaal- en Kalkfonteindam-waterskema
- Water regte 199,60 (2 195 600 m³) 11 000 / ha
- Besproeiing vanaf spilpunt
- Gewasse onder besproeiingsgebied sojabone en koring ± 310 ha besproeibare grond
Spilpunt: 9 x volledige sentrale spilpunte
Lot 3:
Grootte: ± 2 172 ha en 14 ha - ± 1 980 ha natuurlike weiding en 193 ha besproeiing
Verbeteringe:
- 2 x wonings, woonstel, werkers woning
- Skuur, 3 , afdak en garage en stoorkamers
- Eskom-elektrisiteit, bees werende heinings, 10 kampe
- 33 ha Pekanneutebome (3 jaar oud) met drupbesproeiing
water:
- Waterregte van die Rietrivier 42,90 ha (471 900 m³per jaar) en vanaf Kalkfontein 8,60 (94 600 m³
per jaar) en 20 ha van boorgat, dus 71,5 ha besproeiing in totaal
- Bufferdam
- Gewasse onder besproeiing is sojabone en koring 2) ± 193 ha besproeibare grond
Spilpunt: 7 x volledige sentrale spilpunte
Implemente: Kontak ons ??vir volledige lys


Property Overview

Type of Property
Farm

Farm Details

Distance From Town
0Km


Contact AgentWeb Ref www.africaestate.net

Send Agent a Message

A message will be sent to the Agent on your behalf.

Agency

Agency profile logo


Latest Listings


 • Farm for sale in Jacobsdal Rural, Jacobsdal
  R 30 000 000

 • Farm for sale in Jacobsdal Rural, Jacobsdal
  R 4 550 000

 • Farm for sale in Jacobsdal Rural, Jacobsdal
  R 28 000 000

 • 5 Bedroom Farm for sale in Jacobsdal Rural, Jacobsdal
  R 30 000 000

 • 3 Bedroom Farm for sale in Jacobsdal Rural, Jacobsdal
  R 200 000 000