R 2 400 000 Bond Calculator | Farm for sale in Petrusburg Rural

Petrusburg, Petrusburg Rural

5 2
Erf Size: 137.5 ha

Hierdie 137.5ha plaas is in die Petrusburg area gelee.

Daar is 10 Kampe wat almal met water voorsien word.
Die Drade is in 'n goeie kondisie.

Aangeplante Weiding: 7 ha Smutsvinger

LANDE
Hoeveelheid kampe: 2 0 ha lande(17 ha met water regte)
Tipe Lande: 2 Spilpunte
Besproeiing by Lande –(Ingelys/Boorgate): Besproeiing uit Boorgate

WATERVOORSIENING
Boorgate: 7 waarvan 5 toegerus is

Ingelyste Besproeiing op die Plaas: 17ha

Damme: (Grond en ander): water tenks

VERBETERINGE
Daar is 'n 5 slaapkamer huis met 2 kombuise, slagkamer, koelkamer(5.76m²) en 2 badkamers
Die Woonhuis , buite geboue en krale omhein met elektriese heining.

Quarry gat waarin Doleriet(ysterklip) blootgestel is. Ideaal vir Klipbreukery vir die vervaardiging van Betonklip

STORE:
2x Oop store. 1x 100m2,
1x 300m2

WERKERSHUISE: 2

DRUKGANGE & LAAIBANKE (Skaap/Bees): 1x drukgang & Laaibank vir Skaap

KRALE (Skaap/Bees): 6 x skaapkraal (ge-elektrifiseer)

Eskom (3x Eskom punte)

REENVAL: 500mm per jaar

DRAKRAG: 2KVE/Ha sonder aangeplante weiding op lande of besproeiing. 4KVE/Ha met aangeplante weiding (hawer)sonder besproeiing op lande. Drakrag kan aansienlik verhoog word met besproeing.

EKSTRA’S:
Drotsky M24 Hamermeul
Rovic Kalk/Mis strooier
Falcon 1.8 Haymaker
Vicon 4 tol rolhark
Welger Draadbaler
Vierwiel plaas sleepwa
Tweewiel plaas sleepwa
Drieskaarploeg
Tiller
Dubbelbalie wolpers
2 x Spilpunte (5ha)
Vee skaal
1 x 6 ry Koring planter

Plaas het baie potensiaal (Agri Toerisme, klip breukery, of opleidings fasiliteit)net 4 km uit Petrusburg


This 137.5ha farm is located in the Petrusburg area.

There are 10 camps all provided with water.
The Threads are in a good condition.

Planted pasture: 7 ha Dirt finger

Camps
Amount of camps: 2 0 ha lands (17 ha with water rights)
Type of pastures: 2 pivots
Irrigation at pastures - (Incorporated / boreholes): Irrigation from boreholes

WATER SUPPLY
Boreholes: 7 of which 5 are equipped

Incorporated Irrigation on the Farm: 17ha

Dams: (Soil and others): water tanks

IMPROVEMENTS
There is a 5 bedroom house with 2 kitchens, bunk room, fridge (5.76m²) and 2 bathrooms
The Home, outside buildings and beads fenced with electric fence.

Quarry hole in which Dolerite (iron cliff) is exposed. Ideal for stone cutting for the production of concrete slabs

STORE:
2x Open stores. 1x 100m2,
1x 300m2

WORKSHOPS: 2

PRESSURE SHOULDES & LOAD BANKS (Sheep / Cattle): 1x Crush & Launch Bank for Sheep

BALLS (Sheep / Cattle): 6 x sheep bead (electrified)

Eskom (3x Eskom points)

RAIN: 500mm per year

Carrying Capacity: 2KVE / Ha without planted grazing on fields or irrigation. 4KVE / Ha with planted pasture (oats) without irrigation on land. Carrying capacity can be significantly increased with irrigation.

EXTRA'S:
Drotsky M24 Hammer Mill
Rovic Lime / Mist spreader
Falcon 1.8 Haymaker
Vicon 4 tol rolhark
Welger Wire Baler
Four-wheel farm trailer
Two-wheel farm trailer
Three Surround yourself Plow
Tiller
Double bar wool press
2 x spindle points (5ha)
Delete Scale
1 x 6 row wheat plants

Farm has a lot of potential (Agri Tourism, stone knitting, or training facility) just 4 km from Petrusburg


Property Overview

Type of Property
Farm
Size of farm
137.5 ha

Facilities

Bedroom
5
Bathroom
2
Kitchen
2

Farm Details

Distance From Town
0Km


Contact AgentWeb Ref 107693988

Send Agent a Message

A message will be sent to the Agent on your behalf.

Agency

Agency profile logo


Latest Listings


 • 5 Bedroom Farm for sale in Petrusburg Rural, Petrusburg
  R 2 400 000

 • 4 Bedroom Farm for sale in Petrusburg
  R 7 400 000

 • Farm for sale in Petrusburg Rural, Petrusburg
  R 5 300 000

 • 3 Bedroom Farm for sale in Petrusburg
  R 6 400 000

 • 4 Bedroom Farm for sale in Petrusburg Rural, Petrusburg
  R 5 500 000